PEFC Internationaal

PEFC Internationaal, gevestigd in Genève, Zwitserland, is in 1999 opgericht door de nationale organisaties uit 11 verschillende landen die een brede belangstelling vertegenwoordigen voor het promoten van duurzaam bosbeheer vooral bij boseigenaren met klein bosbezit. Daarbij werden de landen ondersteund door vertegenwoordigers van ruim 15 miljoen boseigenaren. Sinds 2004 is PEFC een wereldwijde organisatie geworden met nationale leden op alle werelddelen, momenteel zijn er nationale leden uit meer dan 50 landen. Ook PEFC Nederland is lid van PEFC International.

Het lidmaatschap van PEFC International staat ook open voor internationale belanghebbenden met organisaties in 2 of meer landen, zoals maatschappelijke organisaties, milieuorganisaties, brancheorganisaties, bedrijven, overheidsinstellingen en intergouvernementele organisaties, vakbewegingen en andere NGO’s. Samen vormen deze landen en belanghebbenden de Ledenvergadering (General Assembly) van PEFC Internationaal.

PEFC is bij de oprichting als eerste systeem gestart met het mogelijk maken van groep- en regionale certificering voor kleine boseigenaren die hun bos duurzaam beheren. Zo kunnen ook hun producten in de markt herkenbaar duurzaam zijn, een positieve impuls voor duurzaam bosbeheer wereldwijd.

 
Gemeente Epe, PEFC gecertificeerd bosbeheer

PEFC is de keuze van en voor boseigenaren
PEFC respecteert en erkent dat er per land verschillen zijn ten aanzien van: klimaat, wetgeving, ecologie, cultuur, bos en bevolking. Elk land vraagt een eigen benadering van het onderwerp duurzaam bosbeheer. Bij PEFC ontwikkelt elk land zijn eigen criteria die aansluiten op de lokale omstandigheden. Dat betekent dat de verschillende belangengroepen in het land zelf werken aan deze criteria, dat creëert draagvlak voor duurzaam bosbeheer. De Sustainability Benchmark van PEFC waarborgt dat deze nationale criteria voldoen aan de internationale geaccepteerde eisen.

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Hoe werkt het?
Multi-stakeholder overleg is lang niet altijd een ingeburgerd fenomeen. Steeds vaker overleggen verschillende belangengroepen in eigen land met elkaar om een nationaal schema (standaard) met criteria voor duurzaam bosbeheer op te stellen. Deze nationale schema’s van de leden van PEFC worden opgesteld op basis van de Sustainability Benchmark van PEFC. Dat betekent dat de inhoud van het schema moet voldoen aan de eisen van PEFC en dat verschillende belangengroepen moeten participeren én dat er een nationale publieke consultatie voor het schema uitgevoerd moet zijn. Gezamenlijk moeten de belanghebbenden besluiten over de definitieve opstelling van de nationale standaard. 

Om te garanderen dat aan alle voorwaarden van PEFC is voldaan, wordt het nationale schema getoetst door een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige stelt vast of het schema voldoet en of het op een manier tot stand is gekomen waarbij alle betrokkenen hebben kunnen participeren. Tevens is er een onafhankelijk panel van deskundigen die het werk van de deskundige controleert. Dan volgt er nog een internationale publieke consultatie voor het nationale schema. Nadat het schema al deze toetsingen heeft doorstaan wordt het nationale schema voorgelegd aan de PEFC International General Assembly voor “endorsement” (goedkeuring en erkenning).

 
PEFC wereldkaart endorsed

Na deze goedkeuring kan een boseigenaar in dat land het PEFC-certificaat voor bosbeheer behalen volgens het bij dat land passende schema voor duurzaam bosbeheer.

De gehele procedure voor voor het opstellen van een nationaal schema tot en met goedkeuring door PEFC duurt doorgaans een aantal jaren. Om de standaard actueel te houden vindt er elke vijf jaar een herziening plaats en moet dit gehele proces per nationaal schema opnieuw worden doorlopen. PEFC is nog steeds het enige boscertificeringsysteem wereldwijd dat de goedkeuring van nationale systemen beperkt tot vijf jaar. Herziening is elke 5 jaar verplicht omdat zo de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktische ervaringen en veranderende waarden, verwachtingen en verlangens van de samenleving meegenomen kunnen worden bij duurzaam bosbeheer.

In Nederland kunnen boseigenaren en beheerders hun bosbeheer ook laten certificeren. Meer informatie hierover is hier te lezen.

Een overzicht van de internationale PEFC leden is te vinden op de website van PEFC International.